Vårt koncept

En organisations viktigaste resurs är människorna. De är motorn och motivationen är en avgörande faktor. Under rätt förutsättningar kan medarbetarnas talanger och förmågor blomma upp och skapa stort värde i verksamheten. Vid sidan av en persons rent profes­sionella förmågor talar man inom den positiva psyko­login om ett antal personliga styrkor - egenskaper man kan välja att uppvisa. Exempel på sådana är omdöme, social intelligens, kreativitet, generositet, ledarskap, och tacksamhet.

En person som trivs och mår bra presterar bättre. Djup tillfredsställelse uppstår då man agerar i enlighet med sina personliga styrkor - då man kan vara sig själv.

För att få en grupp att bli ett högpresterande team måste gruppdeltagarnas professionella kompetenser tas till vara på bästa sätt genom att deltagarna agerar i enlighet med sina peronliga styrkor.

Genom att teamets medlemmar bidrar med sina professionella kompetenser i enlighet med sina personliga styrkor ökar hela teamets prestationsförmåga.

"Flow"

När en person får möjlighet att utöva någon av sina personliga styrkor hamnar hon lätt i "flow", ett något förhöjt med­vetande­tillstånd som kän­ne­tecknas av hög kon­cent­ration, kreativitet och välbefinnande.

När man befinner sig i "flow" känns det som om tiden står stilla. Som personliga styrkor räk­nas bl. a. vetgirighet, engage­mang, nytänkan­de, social förmåga, team­förmåga, perspektiv, mod, efter­tänksamhet, genero­sitet, känsla för jämlikhet, ärlig­het, anspråkslöshet, tacksamhet, optimism, känsla av syfte, humor och entusiasm.