• AutentiA Business

Organisationsutveckling

De inre faktorerna spelar stor roll i en organisation. Med en god kultur skapas trivsel och kreativitet, kompetenta medarbetare väljer att stanna längre och det blir lättare att locka ny kompetens att börja. Psykiskt välmående hos medarbetarna medför skarpare lösnings­fokus, högre produktivitet och färre sjukdagar.

Vårt program AutentiA Business tar organisationen till nästa nivå.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag om hur Autentia Business kan hjälpa till att utveckla din organisation.

Referensprojekt

Kommun i NV Skåne
Man såg behov av att utveckla mötet mellan brukare/medborgare och kommunens personal. Vi fick förtroendet att hålla i en utvecklingsprocess för ledarna i kommunen. Ledarskapet tog sedan ansvaret för att leda lärandet vidare i organisa­tionen vilket ledde till prak­tiska resultat på kort tid i form av att färre brukare upplevde sig dåligt bemötta.

14 skånska företag
Ett antal skånska företag valdes 2009 ut för att ansöka ESF-medel till kompetens­höjande åtgärder inom ramen för projektet "Attraktiva arbetsplatser". En genom­lysning av de olika verk­samheterna resulterade i kartläggningar av utveck­lingsbehov inom strate­giska områden och en ansökan till ESF-rådet.